konfiguracija mreže:
WWW: -
FTP: - 10.111.0.2
DC++ hub: - 10.111.0.2


programi:


wifi mreže:
www.znet
10.168.4.2
start.wifihr
10.14.21.11
  Pojatno wireless - pravilnik    
     
  Na temelju Statuta Udruge korisnika bežičnih sustava Pojatno wireless, Upravni odbor Pojatno wirelessa 13. srpnja donio je:

Pravilnik o radu Udruge Pojatno wireless


Članak 1.
Definicija Pravilnika o radu

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se:
-definicija mreže Udruge Pojatno wireless,
-sigurnost mreže i zaštita podataka,
-suradnja sa drugim Udrugama, organizacijama i ustanovama,
-sponzori i donatori,
-članstvo i članarine,
-prava i obaveze članova,
-prava i obaveze člana kod kojeg je pristupna točka Node, Bridge, Backbone node ili router,
-zabrane,
-opća pravila,
-nedozvoljene aktivnosti,
-čuvanje tajnosti podataka,
-povreda obveza,
-završne odredbe.

Članak 2.
Definicija mreže Udruge Pojatno wireless

(1) Bežična mreža Udruge Pojatno wireless je sklop komunikacijskih uređaja, softvera i druge opreme koji povezuje višekorisnička i osobna računala u lokalnu otvorenu mrežu Pojatno wireless.
(2) Servis je svaki skup funkcija koje se obavljaju uporabom informatičke opreme (softvera i hardvera), a služe za obavljanje određenog procesa u smislu prikupljanja, prijenosa, obrade, pohranjivanja i dostupnosti podataka.
(3) Sve pojedine pristupne točke i prateća opremu postavljena na njoj financirala je i postavila Udruga Pojatno wireless i Udruga je striktni vlasnik opreme.

Članak 3.
Sigurnost informatičke mreže i zaštita podataka

(1) Za razvoj, postavljanje, održavanje, administraciju i zaštitu od neovlaštenog pristupa Pojatno wirelessu ovlašten je Upravni odbor Udruge te prema njima imenovan odjel Tehničke službe Pojatno wirelessa.
(2) Pravo pristupa mreži, odnosno pravo korištenja određenog servisa čije je postavljanje napravila sama Udruga nadzire se primjenom jedne, ili više osobnih lozinki, koje je korisnik obvezan držati u tajnosti i koristiti samo za vlastite potrebe.
(3) Ostavljanje otvorenih, nekorištenih mogućnosti pristupa mreži Pojatno wirelessa predstavlja narušavanje sustava sigurnosti.
(4) Za korištenje nekih servisa moguća je dodjela skupnih lozinki. Odluka o tome u nadležnosti je tehničke službe Pojatno wirelessa. Na vlasnicima pojedinih servisa je da sami odrede kome, kako i na koji način žele dopustiti pristup na vlastitom računalu.

Članak 4.
Suradnja sa drugim Udrugama, organizacijama i ustanovama

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom, Udruga može surađivati sa drugim Udrugama, organizacijama i ustanovama kako u Republici Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj razini.
(2) Suradnja sa srodnim Udrugama koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti, provodit će se prema posebnom ugovoru sa svakom pojedinom Udrugom, a bit će regulirana zasebnim Pravilnikom o suradnji.
(3) Udruga Pojatno wireless obvezuje se na suradnju sa državnim organima, organima javnog reda i mira, te organima pravosuđa u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske u svrhu sprečavanja nelegalnih aktivnosti u okviru Udruge.
(4) Udruga Pojatno wireless može inicirati osnivanje svojih podružnica ili ogranaka na drugim lokacijama, te tehnički i materijalno potpomagati ostvarivanje njihovih ciljeva, a odluku o osnivanju podružnica ili ogranaka donosi Skupština Udruge. Međusobne obveze Udruge Pojatno wireless i podružnice ili ogranka uređuju se posebnim ugovorom o suradnji za koji je nadležan Upravni odbor.
(5) Udruga Pojatno wireless se može po potrebi udružiti sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu tehničkog napretka i ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge i općeg interesa za dobrobit Republike Hrvatske na dotičnom području djelatnosti. Odluku o udruživanju Udruge sa drugim Udrugama donosi Skupština Udruge. Međusobne obveze Udruge Pojatno wireless i drugih Udruga uređuju se posebnim ugovorom za koji je nadležan Upravni odbor.
(6) Udruga Pojatno wireless može se po potrebi učlanjivati u međunarodne Udruge sukladno Zakonu o Udrugama Republike Hrvatske.

Članak 5.
Sponzori i Donatori

(1) Udruga Pojatno wireless može fizičku ili pravnu osobu, koja preuzme financiranje neke aktivnosti ili djelatnosti u okviru Udruge proglasiti Sponzorom. Međusobne obveze Udruge i Sponzora uređuju se posebnim ugovorom za koji je nadležan Upravni odbor.
(2) Udruga Pojatno wireless može fizičku ili pravnu osobu, koja odluči Udruzi dodijeliti određenu materijalnu ili financijsku pomoć, ili besplatno pružiti neku uslugu proglasiti Donatorom.
(3) Na temelju Članka 14. i Članka 33. Statuta Udruge, te stavka (1) i (2) ovog Članka Pravilnika, Sponzora odnosno Donatora može se proglasiti počasnim članom Udruge, te mu se može dodijeliti posebno priznanje za pomoć u ostvarivanju ciljeva Udruge i unapređenju njenog rada.

Članak 6.
Članstvo i članarina

(1) Odluku o prijemu u članstvo Udruge na temelju popunjene pristupnice donosi Upravni odbor te zadržava pravo odbiti ili privremeno odgoditi prijem u članstvo bez posebnog obrazloženja.
(2) Odluka o prijemu podnosioca pristupnice u punopravno članstvo Udruge, te sva prava koja time proizlaze stupaju na snagu potpisom ovlaštene osobe Upravnog odbora i pečatom Udruge na pristupnici od datuma koji je uz to naznačen.
(3) Ovjereni i odobreni original pristupnice smatra se ujedno i međusobnim ugovorom između člana Udruge i Udruge po kojem proizlaze sva međusobna prava i obveze, te se pristupnica kao takva sprema u pismohranu Udruge, sa svim podacima o pristupu, a ovjerena kopija te pristupnice vraća se podnosiocu pristupnice.
(4) Osobe koje su izgubile pravo članstva u Udruzi, neplaćanjem članarine, privremenim isključenjem ili svojevoljnim istupanjem na razdoblje duže od godinu dana, mogu postati ponovno članovi Udruge, podnošenjem pismene zamolbe Upravnom odboru te uplaćivanjem članarine. Po razmatranju pismene zamolbe, Upravni odbor se obvezuje da će odluku o ponovnom primanju/neprimanju u članstvo podnosiocu zamolbe dostaviti pismenim putem u roku od 15 dana od prijema zamolbe.
(5) Osobe koje su izgubile pravo članstva u Udruzi, privremenim isključenjem ili svojevoljnim istupanjem na razdoblje kraće od godinu dana, mogu postati ponovno članovi Udruge, podnošenjem pismene zamolbe Upravnom odboru. Po razmatranju pismene zamolbe, Upravni odbor se obvezuje da će odluku o ponovnom primanju/neprimanju u članstvo podnosiocu zamolbe dostaviti pismenim putem u roku od 15 dana od prijema zamolbe.
(6) Udruga Pojatno wireless se obvezuje na čuvanje tajnosti podataka navedenih u pristupnici, a podatke će navedene u njoj koristiti isključivo za vlastite potrebe, te ni u kom slučaju ustupiti ih trećoj osobi ili javnosti.
(7) Član Udruge obvezuje se na čuvanje tajnosti podataka navedenih na pristupnici, te je dužan zaštititi ih od pristupa treće osobe ili javnosti.
(8) Upisnina u Udrugu plaća se jednokratno, a ujedno vrijedi i kao članarina za prvu godinu članstva u Udruzi.
(9) Članarina vrijedi za jednu godinu, koja je definirana Člankom 12. stavak 6 Statuta Udruge, a članstvo u Udruzi i ostvarena prava po tom članstvu nisu prenosiva na treće osobe. U slučaju spajanja u Pojatno wireless mrežu na više spojnih točaka, član plaća članarinu po svakoj točci, a svaki od vlasnika spojenih računala posebno plaća članarinu iako su svi spojeni preko jednog klijent čvora.
(10) Iznos upisnine u Udrugu, takozvane participacije u mrežnu opremu donosi Upravni odbor, a nepovratno je sredstvo koje je korisnik uplatio kod učlanjenja u Udrugu korisnika bežičnih sustava Pojatno wireless. Upisnina se ubraja u imovinu (temeljna sredstva) Udruge nužna za funkcioniranje i izgradnju opreme Udruge, definirane Člankom 29. stavak 1 Statuta Udruge.
(11) Pravo na povrat sredstava navedenih u stavku 10 ovog članka može se ostvariti samo u slučaju da je Upravni odbor odbio primiti podnosioca pristupnice u članstvo Udruge, dok je podnosioc pristupnice već uplatio ta sredstva u korist Udruge Pojatno wireless, ili na način kako je to regulirano Člankom 15. stavak 2 Statuta Udruge.
(12) Pravo na povrat članarine u Udruzi ostvaruje se samo ako je zamolba za ponovni prijem u članstvo Udruge odbijena, dok je podnosioc zamolbe već uplatio sredstva u korist Udruge Pojatno wireless ili na način kako je to regulirano člankom 15. stavak 2 Statuta Udruge.
(13) Prikupljanje članarina vrši se početkom financijske godine, tijekom mjeseca Siječnja, radi donošenja financijskog plana Udruge. Iznimno, članovi koji su svoja članska prava ostvarili u drugoj polovici godine, uplaćivanjem članarine ili upisnine, uplaćuju članarinu u Udruzi tek narednu godinu.


(14) Ovim pravilnikom definiraju se slijedeće kategorije članstva sa pripadajućim pravima i iznosom članarine:

Fizička osoba:
-članska iskaznica Pojatno wireless Udruge (nakon ispunjavanja pristupnice te plaćanja članarine)
-interna e-mail adresa oblika ime@pojwir
-objavljivanje poruka na internoj mail adresi pojwir@pojwir
-korištenje lokalnih servisa (WWW, ftp, news, irc...)
-prisustvovanje svim druženjima i manifestacijama u organizaciji Udruge
-pomoć oko rješavanja problema koji su ključni za rad ili širenje Pojatno wireless
-IP adresu ili cijeli IP range za svoj subnet
-instrukcije za routanje i održavanje routera

Počasne članice
(15) Svi oni koji su svojim djelovanjem značajno pridonijeli radu i ugledu Udruge o čemu odlučuje Upravni odbor. Prijedlozi se prijavljuju Upravnom odboru Udruge s prijedlogom oblika pomoći, financiranja opreme, omogućavanja besplatnog pristupa Internetu članovima Udruge ili pružanje lokalnih servisa i sadržaja za članove Udruge. Upravni Odbor Udruge može prihvatiti ili odbiti njihovu prijavu bez detaljnog objašnjenja.
(16) Udruga ostavlja mogućnost otvaranja posebne kategorije članstva temeljene na pojedinim ili specifičnim slučajevima čiji se opisi i zahtjevi dostavljaju Upravnom odboru koji na temelju svoje odluke može donijeti aneks Pravilnika o članarinama. Na isti će se način rješavati moguće nadopune prava pojedinih kategorija članstva.
(17) Udruga uz sukladnost Skupštine i Upravnog odbora može znanstvenim ustanovama pružiti besplatan pristup uslugama na određeno odnosno neodređeno vrijeme. U takvim slučajevima donosi se Pravilnik o suradnji sa ustanovom.

Članak 7.
Obaveze člana

(1) Svaki član Pojatno wireless treba svakodnevno ili prema mogućnostima tokom korištenja pratiti kvalitetu veze sa pristupnom točkom (ili više njih), te poduzimati akcije s tim u svezi. U slučaju kvarova, primijećenih tehničkih nepravilnosti u radu opreme Udruge dužan je obavijestiti Tehničku službu Udruge.
(2) Ukoliko član pruža neki servis sa svog računala bilo bi poželjno da ga pruža 365/24, a da pri gašenju tog računala sa aktivnim servisom provjeri da li koji korisnik trenutno koristi dotične servise i dogovori se s tim korisnikom svog resursa.
(3) Svaki je član obavezan prijaviti udruzi Pojatno wireless broj računala koje namjerava spojiti u mrežu s pripadajućim MAC adresama svakog računala, kako je to definirano na pristupnici, a nakon spajanja je dužan konfigurirati mrežne parametre na spojenim računalima prema uputama koje dobiva od Pojatno wireless tehničke službe.
(4) U slučaju spajanja male privatne LAN mreže (npr. poduzeća), član je dužan prijaviti sva računala iz te mreže te ne smije naplaćivati naknadu za spajanje ostalim korisnicima iz privatne LAN mreže. Pojatno wireless tehnička služba u takvom slučaju mora prethodno verificirati tehničko rješenje prema kojem se izvodi spajanje LAN mreže na Pojatno wireless mrežu.
(5) Član Udruge je dužan prijaviti sve prekršaje i povrede odredbi ovog Pravilnika i Statuta Tehničkoj službi Pojatno wireless, kako svoje tako i primijećene od drugih u najkraćem mogućem roku.

Članak 8.
Obaveze člana kod kojeg se nalazi Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router

(1) Svaki član Pojatno wirelessa kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router treba osigurati nesmetano napajanje strujom uređaja opreme Pojatno wireless 24 sata/365 dana u godini te dozvoliti Tehničkoj službi Udruge nesmetani pristup opremi za inicijalno konfiguriranje prije instalacije na objektu.
(2) Član Pojatno wirelessa kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router mora se pridržavati instrukcija koje su mu dane za routanje te je obavezan Tehničkoj službi Pojatno wireless Udruge, omogućiti stalan pristup do opreme u vlasništvu Udruge u svrhu konfiguracije, nadzora, otklanjanja eventualnih pogrešaka i radi moguće rekonfiguracije.
(3) Član Pojatno wirelessa kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se da neće mijenjati konfiguracijske parametre opreme u vlasništvu Udruge, prebacivati povremeno u druge mreže ili samostalno, bez prethodne dozvole tehničke službe otklanjati greške u radu.
(4) Član Pojatno wirelessa kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se voditi računa o vidljivosti svoje antene sa što većeg područja te voditi računa o ispravnosti i stalnoj dostupnosti svoje opreme (kako mrežnoj tako i fizičkoj) kao i pratiti kvalitetu veze sa BackBoneom te poduzimati akcije s tim u svezi, a u slučaju neispravnog rada odmah obavijestiti Tehničku službu Pojatno wireless Udruge.
(5) Član Pojatno wirelessa kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se spriječiti neautorizirani pristupa Pojatno wirelessu prema instrukcijama koje mu se daju iz Tehničke službe, te dozvoliti pristup resursima svakom autoriziranom članu.

Članak 9.
Zabrane

(1) Niti jedan član Pojatno wireless Udruge ne smije naplaćivati pristup preko svoje mrežne ili bežične mrežne opreme do bilo kojih servisa koji se nalaze na Pojatno wireless mreži ili vanjskim mrežama dostupnim preko Pojatno wireless mreže ostalim članovima Udruge ili bilo kome drugome izvan Pojatno wireless Udruge.
(2) Niti jedan član Pojatno wireless Udruge ne smije slati reklamne poruke na mail liste ili na forum postavljati reklamne poruke na svoje osobne stranice u okviru Pojatno wireless portala bez prethodnog dogovora i dozvole Upravnog odbora Udruge.
(3) Niti jedan član Pojatno wireless Udruge ne smije imati komercijalan sadržaj i servis unutar Pojatno wirelessa bez prethodnog dogovora i dozvole Upravnog odbora te na svojim stranicama postavljati zabranjene sadržaje regulirane člankom 11. ovog Pravilnika.
(4) Niti jedan član Pojatno wireless Udruge ne smije zloupotrebljavati znanje radeći štetu na računalu drugih članova ili kršeći na bilo koji način njihovu privatnost te ometati rad postojećim korisnicima Pojatno wirelessa.
(5) Niti jedan član Pojatno wireless Udruge ne smije distribuirati lažne podatke o mreži, pravilima rada te Pojatno wirelessu općenito ili distribuirati i objavljivati informacije koje su suprotne opće prihvaćenim moralnim normama ili narušavaju ugled i privatnost pojedinca ili Udruge kao i protivno načelima ponašanja na mreži (Netiquette).

Članak 10.
Opća pravila

(1) Korisnici koji stavljaju sadržaje na Pojatno wireless moraju biti svjesni da imaju potpuno ista prava i odgovornost kao i drugi autori, što se posebice odnosi na povrede copyrighta, intelektualnog vlasništva i sličnih pravnih regulativa.
(2) Udruga Pojatno wireless ne nadgleda, ne snima i ne cenzurira sadržaje koje korisnici postavljaju na svoja računala, ali u slučaju dojave će promptno reagirati i onemogućiti daljnje objavljivanje i/ili distribuciju svih problematičnih sadržaja, a protiv korisnika koji je time prekršio ovaj pravilnik poduzeti će adekvatne mjere.
(3) Udruga Pojatno wireless zadržava pravo onemogućavanja ili ukidanja pristupa korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.
(4) Svako zloupotrebljavanje resursa i nanošenje štete opremi Udruge ili drugim članovima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja članstva bez posebnog obrazloženja.
(5) Udruga Pojatno wireless nije odgovorna za eventualne štete ili odštetne zahtjeve koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila, a član se obvezuje nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.
(6) Udruga Pojatno wireless se ograničava od pravne i krivične odgovornosti koje proizlaze ili mogu nastati nepridržavanjem članova Udruge ovog Pravilnika ili Pravosudnih odredbi i zakona Republike Hrvatske. Svaki član je sam odgovoran za svoje aktivnosti u okviru Udruge. Udruga se prema ovom Pravilniku obvezuje u najkraćem mogućem roku spriječiti člana u svim mogućim nelegalnim aktivnostima korištenjem ili posredstvom opreme Udruge.
(7) Tehnička služba ima pravo koristiti alate u svrhu nadzora rada kompletne mreže i servisa na njoj kao i za otkrivanje i otklanjanje nepravilnosti u radu ili aktivnostima pojedinih članova.
(8) Udruga Pojatno wireless ne odgovara za eventualnu povredu zakonskih regulativa vezanih za rad bežične opreme postavljene od strane svakog pojedinog člana Udruge.
(9) Udruga Pojatno wireless ne odgovara za eventualnu štetu nastalu nepravilnim korištenjem bežične opreme i eventualnu štetu nastalu statičkim pražnjenjem, udarom groma i drugim višim silama na računalu korisnika i opremi unutar objekta u kojem se korisnik nalazi.

Članak 11.
Sadržaji i aktivnosti koje nisu dozvoljene:

- nelegalni materijali što čine djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, video, ili glazbene sadržaje te svaki materijal koji je u suprotnosti s zakonskom regulativom,
- materijali za odrasle koji uključuje pornografiju ili drugi neprimjeren sadržaj. Definiciju "materijala za odrasle" vrši, na temelju slobodne procjene upravni odbor Udruge,
- "warez" je zajednički naziv za piratski softver, emulatore, phreaking, hacking, razbijanje passworda, skripte i arhive, mp3 i drugi multimedijalni zapisi bez izričitog dopuštenja autora i vlasnika, IRC botovi, virusi, trojani, wormovi i drugi destruktivni sadržaji, a uključuje i sadržaje koji objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste,
- "spam" podrazumijeva slanje neželjenih elektronskih poruka na veći broj adresa ili news grupe,
- nezakonit ili neautoriziran pristup drugim mrežama i računalima - Ilegalan pristup udaljenim mrežama ili računalima i pokušaji narušavanja sigurnosti ove i drugih mreža i računala (poznato kao "hacking" i "cracking") strogo su zabranjeni. Također sve aktivnosti usmjerene ka proučavanju sigurnosti ove i drugih mreža i računala (korištenje programa tipa nmap, Nessus, port scanning, brute force attacks,...) su zabranjene,
- druge nedopuštene aktivnosti - Oglašavanje, predstavljanje, demonstriranje ili na neki drugi način pružanje pristupa sadržajima, programima i servisima čija se namjena i upotreba krši ovim uvjetima, što uključuje i aktivnosti kao što su spam, učestali ping, flooding, mail bombing, Denial Of Service napadi, pokušaji namjernog preopterećenja sistema i slično je nedopušteno.

Članak 12.
Čuvanje tajnosti podataka

(1) Članovi Udruge Pojatno wireless, a posebno oni koji imaju mogućnost uvida u osobne i poslovne podatke koji se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju u sustavu Pojatno wireless, kao i korisnici tih podataka obvezni su čuvati tajnost podataka.
(2) Korisnici koji uoče da neovlaštene osobe koriste osobne i poslovne podatke, odnosno da se takvi podaci daju trećim osobama, obvezni su o tome odmah obavijestiti predstavnike Udruge ili Upravni odbor. Ovlasti za uvid u podatke pohranjene u bazi Pojatno wireless daju vlasnici određenih podataka, a odnosno njih može dati isključivo vlasnik tih podataka.

Članak 13.
Povreda obaveza

(1) U slučaju da članovi uoče da korisnik svojim ponašanjem, ili nepridržavanjem odredbi ovog Pravilnika narušava sustav reda i sigurnosti Pojatno wireless, ili da se uz njegova dopuštenja neovlašteno koriste treće osobe dužni su mu blokirati pristup uz obvezu da o tome odmah obavijeste tehničku službu Pojatno wireless.
(2) Ako uočeno nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika ima obilježja krivičnog, ili prekršajnog djela članovi tehničke službe dužni su o tome odmah izvijestiti Upravni odbor, koji će o istome izvijestiti nadležne državne organe odnosno ustanove.

Članak 14.
Prava administratora

(1) Administrator ima pravo i obavezu isključiti sa mreže svakog člana koji narušava funkcionalnost i privatnost mreže te ostalih članova iste te svakog tko se protivi odredbama ovog Pravilnika dok Upravni odbor udruge ne odredi drugačije.

Članak 15.
Završne odredbe

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah, a primjenjuje se od 13. srpnja 2005. godine.
(2) Pravilnik će biti dostupan javnosti, te svakom već postojećem - odnosno budućem članu Udruge na internet stranicama Udruge www.pojatnowireless.hr


Predsjednik Udruge Pojatno wireless

Zvonimir Bužanić

 
   
Isprintaj stranicu