konfiguracija mreže:
WWW: -
FTP: - 10.111.0.2
DC++ hub: - 10.111.0.2


programi:


wifi mreže:
www.znet
10.168.4.2
start.wifihr
10.14.21.11
  Pojatno wireless - statut udruge    
     
 

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o Udrugama (NN br. 88/01 i 11/02), te članka 5 Zakona o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93 i 11/94), skupština Udruge korisnika bežnih sustava Pojatno wireless, 13.srpnja 2005., donijela je izmjene za sljedeći


STATUT

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge korisnika bežnih sustava Pojatno wireless, zastupanje, ciljevi, djelatnosti, način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obaveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo tijela udruge, sastav, ovlasti i način odlučivanja, način upravljanja, imovina i način njezinog stjecanja, financiranja, prestanak rada te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge i druga pitanja važna za njezin rad.
(2) Udruga korisnika bežnih sustava Pojatno wireless je neprofitna udruga građana, koja promiče informatiku, bežne, ethernet i druge mrežne tehnologije, način iskorištavanja novih tehnologija, timski rad, te tehničku kulturu.
(3) Udruga korisnika bežnih sustava Pojatno wireless je dragovoljna, nepolitička, vanstranačka, nevladina udruga koja članstvo i prava članova uvjetuje isključivo informatičkim sklonostima.

Članak 2.

(1) Naziv Udruge glasi: Udruga korisnika bežnih sustava Pojatno wireless
(u daljnjem tekstu Udruga).
(2) Skraćeni naziv udruge glasi: Pojatno wireless
(3) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Sjedište Udruge je u Pojatnu. Odluku o adresi sjedišta te promjeni adrese donosi Upravni odbor.

Članak 4.

(1) Udruga ima svojstva pravne osobe, a kao udruga upisana je u Registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave. Za preuzete obaveze, Udruga odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).

Članak 5.

(1) Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 5 cm sa 2 cm u kojem je uz gornji rub upisano velikim štampanim slovima POJATNO WIRELESS. U središnjem dijelu upisano je Udruga korisnika bežnih sustava, a u donjem dijelu upisano je Pojatno wireless - Pojatno i ispod toga Zaprešić na sredini.
(2) Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge.

Članak 6.

(1) U svrhu unapređenja i ostvarivanja vlastitih ciljeva definiranih ovim Statutom Udruga može inicirati osnivanje svojih podružnica ili ogranaka na drugim lokacijama, te tehnički i materijalno potpomagati njihov rad i ostvarivanje zajedničkih ciljeva.
(2) Odluku o osnivanju podružnica ili ogranaka donosi Skupština Udruge.
(3) Podružnice ili ogranci Udruge nisu pravne osobe.

Članak 7.

(1) Udruga se može po potrebi udružiti sa srodnim udrugama i organizacijama na području Republike Hrvatske, koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu tehničkog napretka i ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge te općeg interesa za dobrobit Republike Hrvatske na dotičnom području djelatnosti.
(2) Odluku o udruživanju Udruge sa drugim udrugama kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju, donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 8.

(1) Udruga se može po potrebi učlanjivati u druge udruge te međunarodne udruge i organizacije sukladno Zakonu o Udrugama Republike Hrvatske, a u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih ovim statutom.
(2) Odluku o učlanjivanju Udruge u druge organizacije i udruge kao i odluku o raskidanju članstva, donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 9.

(1) Udrugu predstavlja i zastupa u pravnom prometu predsjednik.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 10.

(1) Cilj i svrha osnivanja Udruge su zalaganje za razvitak bežnih informacijskih i komunikacijskih mreža, povezivanje informatičko – orijentiranih pravnih i fizičkih osoba u sredini u kojoj djeluje, popularizacija bežnih komunikacijskih tehnologija te promicanje tehničke kulture i kulture korištenja računala i bežnih, ethernet i drugih mrežnih tehnologija te Interneta.
U redovnoj djelatnosti nastoji posebice ostvariti slijedeće ciljeve:
- savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranih za informatičke ili mrežne tehnologije u razvoju mrežne infrastrukture,
- prihvat mladeži i razvijanje njihovog interesa za informatiku, te tehničku kulturu,
- suradnja s državnim organima, organima lokalne uprave i samouprave, institucijama i ustanovama, školama i fakultetima, te organizacijama inovatora i drugim udrugama u cilju promicanja i unapređenja informatičke tehnologije i bežnog umrežavanja,
- okupljanje građana koji se bave, koriste ili su na neki drugi način povezani bežnim sustavom ili Internetom,
- poticanje djelotvornog razvoja i unapređenja primjene bežnih sustava i Interneta,
- aktivno korištenje i procjena uporabljivosti pojedinih bežnih i Internet tehnologija,
- udruga u okviru svojih djelatnosti organizira samo za svoje članove seminare, predavanja i radionice o primjenjivosti bežnih tehnologija i Interneta,
- poticanje članova na zajedništvo i zajedničku suradnju u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u okviru Udruge,
- zaštita i promicanje prava građana za slobodno uključivanje u rad Udruge, te pravo čovjeka za razvitak osobnosti,
- zaštita i zastupanje prava i interesa Udruge te prava i interesa članova Udruge u okviru jedinica lokalne uprave i samouprave te Republike Hrvatske.

JAVNOST RADA

Članak 11.

(1) Rad Udruge i svih njezinih tijela je javan te utemeljen na demokratskim načelima, izuzev informacija i podataka iz stavka 3 ovog Članka.
(2) Javnost rada osigurava se priopćenjima i povremenim informativnim lecima, objavama i informacijama putem javnih medija, biltena i časopisa, elektroničke pošte i Internet stranica Udruge.
(3) Isprave i podaci, čije objavljivanje široj javnosti može štetiti interesima Udruge ili njenih članova, kao podaci o pristupnim točkama, novim planovima, programima i dr., podliježu tajnosti Udruge.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

(1) Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi, te koja prihvaća odredbe ovog Statuta i Pravilnika Udruge.
(2) Maloljetne osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi ostvaruju svoje pravo članstva uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika i imaju status nominalnog člana (mogu sudjelovati u radu tijela Udruge, ali bez prava odlučivanja)
(3) Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
(4) Članstvo može biti redovito ili počasno.
(5) Članstvo se potvrđuje potvrđenom prijavnicom i uplatom upisnine u Udrugu.
(6) Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu, u iznosu koji utvrdi Upravni odbor na pismeno definiranu Pravilnikom o radu Udruge.

Članak 13.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo Udruge.
(2) Novi redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njenog Statuta i svih drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
(3) Novi redoviti članovi uplaćuju upisninu u Udrugu koja se koristi za pokrivanje osnovnog funkcioniranja Udruge, administrativnih troškova te za ostvarivanje osnovnih ciljeva. Upisnina ujedno obuhvaća i godišnju članarinu za tekuću godinu načinom koji je definiran u Pravilniku o radu.

Članak 14.

(1) Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba, koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 15.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
a) istupanjem po vlastitom zahtjevu člana,
b) neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
c) isključenje zbog nepoštivanja odredbi Statuta,
d) brisanjem Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske.
(2) Pri istupanja stavka 1 ovog Članka po točkama a, c i d uplaćena članarina za tekuću godinu odnosno upisnina u Udrugu se ne vraća.

OSNOVNA PRAVA I OBVEZE ČLANSTVA

Članak 16.

(1) Prava redovitih članova su:
- da organizirano mogu sudjelovati u svim oblicima djelovanja Udruge,
- da mogu koristiti pogodnosti, usluge, stručno – tehničku pomoć i zajedničku opremu Udruge prema propisanim uvjetima za redovite članove, definirane Pravilnikom o radu Udruge
- da dobiju pismeni odgovor na prijedloge, prigovore, žalbe i molbe,
- da imaju pravo birati i biti izabrani u Udruzi,
- članovi Udruge su ujedno i članovi Skupštine
(2) Obaveze redovitih članova:
- da se pridržavaju odredbi Statuta Udruge,
- da se odazovu na poziv za organizirano sudjelovanje u akcijama i djelovanju Udruge,
- da se aktivno zalažu za ostvarenje Programske orijentacije Udruge,
- da čuvaju ugled Udruge i djeluju u skladu s ljudskim i poslovnim moralom,
- da se ophode korektno prema ostalim članovima,
- da redovito plaćaju propisanu članarinu,
- da čuvaju poslovnu tajnu Udruge,
- da se odazovu na poziv sastanaka Udruge,
- da svojim radom i zalaganjem podižu ugled Udruge,
- da pomažu Udruzi donacijama vezanim uz financijske probleme,
- da redovito prate obavijesti vezane uz udrugu (web, news grupe, mail...) te da se priključuju u rasprave i odgovaraju na mailove.

STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 17.

(1) Članovima Udruge mogu se izreći stegovne mjere:
- pismena opomena,
- privremeno uskraćivanje pomoći, usluga Udruge,
- opoziv s funkcije u tijelima Udruge,
- privremeno ili trajno isključenje iz Udruge.
(2) Razlog za isključenje članova ili opoziva s funkcije Udruge može biti:
- djelovanje protivno interesima i ciljevima Udruge, njezinih članova, protivno programskoj orijentaciji, protivno ovom Statutu ili Pravilniku o radu Udruge, te ometanju djelovanja ili provođenja programa Udruge, nepoštivanje obaveza članova,
- nanošenje materijalne štete, ugledu Udruge i njenim članovima,
- nekorektan moralan odnos prema ostalim članovima Udruge.
(3) Odluku o isključenju ili opozivu članova donosi Skupština. Odluka o privremenom isključenju može glasiti minimalno 6 mjeseci, a maksimalno 12 mjeseci.
(4) Protiv odluke o stegovnoj mjeri, može se izjaviti žalba Skupštini u roku od 15 dana od primitka rješenja o takvoj mjeri.
(5) Žalba odlaže isključenje, ali ne odlaže privremeno uskraćivanje prava i odluku o opozivu s funkcije i odluku o uskraćivanju pomoći i usluge Udruge.
(6) Odluka Skupštine nakon razmatranja žalbe je konačna.

TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 18.

(1) Tijela upravljanja su, hijerarhijskim redom:
- skupština,
- upravni odbor,
- predsjednik.
(2) Tijela upravljanja mogu imenovati druga stalna ili privremena tijela ili službe za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova.

SKUPŠTINA

Članak 19.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge.
(2) Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge sa pravom glasa, te bez prava glasa – nominalni i počasni članovi.

Članak 20.

(1) Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
- donosi Statut i druge opće akte Udruge,
- kontrolira rad, bira i razrješava članove Upravnog odbora,
- donosi financijska izvješća,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge,
- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
- donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor.
(2) Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna ili izvanredna.
(3) Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tijeku godine.
(4) Izvanredna sjednica Skupštine odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.
(5) Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor. Upravni odbor je obvezan sazivati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Udruge ili 3 redovita članova Udruge.
(6) Sjednici Skupštine mogu prisustvovati i gosti s pravom rasprave, ali bez prava odlučivanja.
(7) Upravni odbor je dužan pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam (7) dana prije samog zasjedanja.
(8) Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 5. ovog članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 21.

(1) Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik.
(2) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi.
(3) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Udruge s pravom glasa.
(4) Odluke Skupštine smatraju se punovažećima i valjanima, ako sjednici Skupštine prisustvuje natpolovična većina članstva Udruge s pravom glasa, osim u slučaju stavka 5. ovog članka.
(5) U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruge, potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova Udruge s pravom glasa.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje provodi odluke Skupštine i najviše tijelo upravljanja između dviju sjednica Skupštine. Upravni odbor vodi rad Udruge i druge poslove u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.

Članak 23.

(1) Upravni odbor čine:
- predsjednik,
- dva (2) člana Upravnog odbora.
(2) Članovi Upravnog odbora biraju se iz Skupštine tajnim glasovanjem, u skladu sa demokratskim normama.
(3) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.
(4) Predsjednik Udruge član je Upravnog odbora po položaju.

Članak 24.

(1) Upravni odbor:
- priprema nacrt Statuta i drugih akata
- saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojim Skupština raspravlja,
- izvršava odluke Skupštine,
- prima nove redovite članove Udruge, i imenuje počasne članove,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- odlučuje o raspodijeli prikupljenih sredstava,
- odlučuje o visini naknade članovima za opravdane troškove nastale u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge,
- kontrolira rad tijela Udruge, poglavito predsjednika u smislu moralnog i pravodobnog izvršenja svojih dužnosti,
- odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja za nesebičan rad članovima Udruge u okviru djelatnosti Udruge,
- daje prijedloge Skupštini za dodjelu prigodnih zahvalnica i priznanja fizičkim i pravnim osobama koje su osobito doprinijele ostvarivanju ciljeva Udruge,
- ovlašćuje predsjednika da može raspolagati sredstvima Udruge.

Članak 25.

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik.
(2) Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik.
(3) Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina Upravnog odbora.
(4) Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
(5) Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

PREDSJEDNIK

Članak 26.

(1) Predsjednika bira i razrješava Skupština.
(2) Predsjednik se bira tajnim glasovanjem, u pravilu između najmanje dva (2) kandidata.
(3) Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
(4) Mandat predsjednika traje četiri (4) godine, i može biti ponovno biran.

Članak 27.

(1) Predsjednik ima slijedeća prava i obveze:
- zastupa Udrugu na temelju Statuta i drugih općih akata Udruge,
- saziva sjednice Upravnog odbora, predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
- potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
- brine o izvršenju odluka tijela Udruge,
- obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima Udruge ili odlukama njezinih tijela,
- podnosi godišnji izvještaj o utrošenim sredstvima Udruge,
- brine i odgovoran je za zakonitost rada Udruge i izvršenje zakonom i drugim propisima,
- osigurava izvršenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
- brine se za namjensko trošenje sredstava,
- vodi evidenciju članstva,
- vodi i čuva evidenciju financijsko-materijalnog stanja Udruge,
- zadužen je za informiranje članova i svih zainteresiranih o radu udruge,
- brine o javnosti rada Udruge.
(2) Predsjednik je odgovoran za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 28.

(1) O opozivu dužnosnika i članova tijela Udruge odlučuje Skupština, ako:
- ne obavlja ili neuredno obavlja dužnosti,
- svojim aktivnostima šteti interesima ili ugledu Udruge,
- sam zatraži prestanak funkcije.

IMOVINA

Članak 29.

(1) Udruga se financira iz sredstava upisnine, članarina, donacija, poklona, nasljedstva i sredstava iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.
(2) Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za nesmetan rad Udruge.
(3) Poslovanje se obavlja isključivo putem žiro – računa Udruge.

Članak 30.

(1) Financijska godina Udruge počinje 1.siječnja, a završava 31.prosinca iste godine.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 31.

(1) Rad Udruge prestaje odlukom Skupštine, a u skladu s Člankom 21. stavka 5. ovog Statuta ili iz razloga propisanih Zakonom.
(2) U slučaju prestanka rada Udruge, njezina se imovina raspodjeljuje među aktivnim članovima Udruge prema udjelu i dužini članstva u Udruzi odnosno prema zaslugama.
(3) O raspodjeli imovine odlučuje Upravni odbor Udruge.

INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 32.

(1) Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koja ta tijela donose.
(2) Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te o odlukama koje su donesene, članovi Udruge dobivaju putem elektroničkog glasila.

OSTALE ODREDBE

Članak 33.

(1) Skupština Udruge može dodijeliti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Udruge ili za doprinos pojedinim akcijama Udruge.

Članak 34.

(1) Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština Udruge.

Članak 35.

(1) Ako koja odredba Statuta dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom RH, ista odredba prestaje važiti s danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje primjenit će se nova odredba u skladu s važećim propisom.

Članak 36.

(1) Ovaj Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Udruge:

Zvonimir Bužanić

U Pojatnu, 13.07.2005.

 
   
Isprintaj stranicu